Bài học: Khi điều kiện yếu thì cần có vũ khí tối tân - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Bài học: Khi điều kiện yếu thì cần có vũ khí tối tân

Trong cạnh tranh, trong bài toán khi lực lượng và năng lực chưa đủ cần có sản phẩm chủ đạo, vượt trội

Bạn cần đăng ký thành viên để xem được báo cáo này