Cách áp dụng mô hình SECI (Nhật Bản) để sáng tạo - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Cách áp dụng mô hình SECI (Nhật Bản) để sáng tạo

SECI (Nhật Bản) phân loại ra tri thức tiềm ẩn và tri thức hiện hữu. Tri thức tiềm ẩn là thông qua những trải nghiệm và tri thức tiềm ẩn thông qua lặp đi lặp lại, Tri thức hiện hữu có tính lý thuyết sách vở và tri thức hiện hữu bằng sáng tạo ra lưu trữ khuôn mẫu, cẩm nang.

Mỗi doanh nghiệp đều thông qua 4 tri thức này và trong trường hợp nào đó một loại tri thức sẽ nổi trội hơn. Lãnh đạo là những người có khả năng quản lý được tri thức, kích thích sự sáng tạo đổi mới.