Dự báo - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Dự báo

Hướng dẫn dự báo thị trường bằng phương pháp ngoại suy

Ngoại suy là phương pháp ước tính giá trị (tương lai) chưa biết dựa vào các giá trị (quá khứ) đã biết.
Ngoại suy (extrapolation) là phương pháp ước tính giá trị (tương lai) chưa biết dựa vào các giá trị (quá khứ) đã biết (trong phân tích dãy số thời gian).

Phương pháp ngoại suy gắn với việc dự báo giá trị của biến phụ thuộc dựa vào giá trị của biến độc lập nằm ngoài các giá trị quan sát được của nó. Cần chú ý rằng khi vượt qua khoảng biến thiên của kết quả quan sát cho biến độc lập, đường xu thể có thể không chính xác, vì mối liên hệ làm cơ sở cho nó có thể khác đi trong một khoảng biến thiên rộng.

Ngược lại, khi nội suy, tức dự báo giá trị của biến phụ thuộc từ giá trị của biến độc lập nằm trong khoảng biến thiên của kết quả quan sát cho nó, kết quả dự báo đáng tin cậy hơn.