Hướng dẫn dự báo thị trường bằng phương pháp Hồi quy - Tương quan - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Hướng dẫn dự báo thị trường bằng phương pháp Hồi quy – Tương quan

là phương pháp phân tích mối liên hệ, tác động qua lại giữa hiện tượng kinh tế xã hội.