Hướng dẫn sử dụng công thức hợp lưu XCT để phân tích xu hướng thị trường - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng công thức hợp lưu XCT để phân tích xu hướng thị trường

Công thức thức hợp lưu XCT cho Công ty Chiên & Doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, công thức này bao gồm: xu hướng, cấp độ và tín hiệu. Phương pháp này chỉ mang tính dự báo, thị trường có thể biến đổi theo nhiều yếu tố khác nhau và không hoàn toàn lường trước, cho nên dự báo xu hướng chỉ mang tính tương đối.