skip to Main Content
Ma Trận Eisenhower Quản Lý Thời Gian: Phương Pháp để Trở Nên Năng Suất Hơn

Ma trận Eisenhower quản lý thời gian: Phương pháp để trở nên năng suất hơn

Tim Ferriss từng nói: “Bận rộn là một hình thái của sự lười biếng – Lười suy nghĩ và hành động bừa bãi”

  1. Khẩn cấp và quan trọng (nhiệm vụ cần phải làm ngay lập tức).
  2. Quan trọng nhưng không phải khẩn cấp (nhiệm vụ được lên kế hoạch để làm sau).
  3. Khẩn cấp nhưng không quan trọng (nhiệm vụ nên bàn giao cho người khác).
  4. Không khẩn cấp cũng không quan trọng (nhiệm vụ phải được loại bỏ).
Back To Top