Người thân là gì? Vì sao con người ta cần người thân? Như thế nào là người thân? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp