Ngụy biện là gì? Vì sao con người ta ngụy biện? Như thế nào là ngụy biện? - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp