Phân tích giai đoạn tồn tại của khởi nghiệp SME - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp