Sử dụng công cụ 360 độ để xác định tính khả thi của một dự án - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp