Thị phi: lãng quên, bơ đi, không nghe và đừng quan tâm - Công Ty Tư vấn Chiên & Doanh nghiệp

Thị phi: lãng quên, bơ đi, không nghe và đừng quan tâm

Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm, còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!

Những lời thị phi tốt nhất là lãng quên, bơ đi coi như không nghe và sống tiếp

Bạn cần đăng ký thành vieend dể xem nhiều hơn phân tích này